Regulamin salonu

 cropped-rose-place-czarne-1.png

REGULAMIN SALONU ROSE PLACE

§1

Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie Rose Place Natalia Różalska, ul. Rynkowa 109, 62-081 Przeźmierowo, zwanego dalej „Salonem”.
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnej usługi wykonywanej w Salonie, zwanej dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień.

§2

Klienci

 1. Klientem salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 15 roku życia, za pisemną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia zgody bądź odmowy świadczenia Zabiegu. W przypadku odmowy opiekuna, a) ewentualny wpłacony zadatek przepada, b) w przypadku braku wcześniejszej wpłaty zadatku, należy go uiścić o wysokości 50% wartości nie wykonanej usługi. 

§3

Pracownicy

 1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym stanowisku jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty oraz zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownicy Salonu zobowiązani są przestrzegania zasad BHP oraz PPOŻ.

§4

Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi klient ma styczność są na bieżąco dezynfekowane odpowiednimi do tego celu preparatami. Na życzenie klienta pracownik udostępni kartę charakterystyki produktu.
 2. Do stylizacji paznokci używane są jednorazowe pilniczki, drewniane patyczki, oraz narzędzia uprzednio wysterylizowane w autoklawie klasy B. Po każdej wykonanej usłudze Pracownik uzupełnia w opisie usługi jakie narzędzia zostały użyte (według dziennika sterylizacji).
 3. W przypadku wątpliwego stanu zdrowia Klienta (np. katar, kaszel, gorączka), Pracownik ma prawo odmówić wykonania usługi i poproszenie Klienta o opuszczenie Salonu. W takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do uiszczenia zadatku na poczet usługi, która się nie odbyła. Zadatek jest bezzwrotny i wynosi 50 % wartości tejże usługi.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz przyprowadzania osób towarzyszących (w tym dzieci) oraz zwierząt.
 5. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 6. Informujemy, iż Salon jest monitorowany za pośrednictwem kamer.

§5

Świadczenie usług kosmetycznych 

 1. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi, i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje.
 2. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 3. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy poweźmie wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi iż Klient jest pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. 
 4. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłosić się najpóźniej 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje Prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawił się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut. 
 5. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg, Klient zobowiązany jest uiścić opłatę jak za pełną usługę. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na wykonanie Zabiegu w ten sposób, zostanie naliczona kwota 50% wartości usługi jak za odwołaną wizytę na mniej niż 24 godziny przed planowanym terminem Zabiegu.
 6. Salon zastrzega sobie prawo do odwołania/przesunięcia terminu Zabiegu, Salon uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu. Jeśli został wpłacony zadatek na poczet tegoż Zabiegu, zostaje on przepisany na kolejny termin. Jednakże Klient ma prawo zrezygnować z wykonania Zabiegu, w tym przypadku Salon zwróci Klientowi wpłacony Zadatek.
 7. Nie wykonujemy manicure hybrydowego (oraz nadbudowy bazą hybrydową) na długich paznokciach.
 8. Pracownik, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie, zastrzega sobie prawo do wyboru materiału, który użyje do stylizacji (hybryda bądź żel).
 9. Przy stylizacjach żelowych wyróżniamy trzy usługi: a) uzupełnienie żelowe – wykonujemy je do 4 tygodni od poprzedniej wizyty, oraz b)odnowę żelową – po  okresie dłuższym niż 4 tygodnie od poprzedniej wizyty materiał  starzeje się dlatego należy go odnowić, tj. ściągnąć całą masę żelową i nałożyć nową – stąd cena wyższa o 10 zł od uzupełnienia żelowego, c)przedłużenie żelem na szablonie bądź tipsie – Pracownik zastrzega sobie prawo do wyboru materiału, za pomocą którego wykona stylizację.
 10. Nie wykonujemy stylizacji za pomocą lakierów klasycznych (nie hybrydowych).
 11. W przypadku chęci zdobień prosimy o zaznaczeniu tego faktu podczas dokonywania rezerwacji. Zdobienia są dodatkowo płatne (stemple, wzorki ręczne malowane, french, babyboomer, ombre itd).

§6

Płatność

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Cennik Zabiegów umieszczony jest na stronie internetowej Salonu www.roseplace.pl/cennik.
 2. W Salonie możliwa jest płatność gotówką oraz kartą płatniczą. 
 3. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na wybrane Zabiegi. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. 
 4. W przypadku, gdy Klient umówił się na dwie usługi np. Manicure oraz pedicure a chce skorzystać tylko z jednej z nich, zobowiązany jest do poinformowania najmniej 24h przed wykonaniem usługi o tym Salonu, w przypadku poinformowania w tym samym dniu, Klient zobowiązany jest do zapłaty 50% wartości odmawianej usługi.
 5. Salon oferuje sprzedaż Voucherów, płatnych z góry, do wykorzystania przez 3 miesiące od daty zakupu.

§7

Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Z uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni swą ich ustawowi przedstawiciele. 
 2. Salon nie ponosi odpowiedzialności za okrycia wierzchnie. Salon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w okryciu wierzchnim lub na terenie Salonu.
 3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwskazań w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
 5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§8

Rezerwacje

 1. Klient może uprzednio umówić się na zabieg: w Salonie, telefonicznie, poprzez social media (facebook, instagram) oraz system rezerwacji online www.moment.pl/rose-place
 2. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie, lub odwołanie wizyty na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia Salon do niedokonywania dalszych rezerwacji dla tego Klienta do momentu uiszczenia 50% ceny pierwotnego Zabiegu na konto bankowe: 48 1050 1533 1000 0097 4807 5364. w tytule przelewu należy wpisać swoje dane osobowe oraz datę odwołanego Zabiegu, bądź osobiście w Salonie. Wyjątek stanowią sytuacje losowe, każde odwołanie jest indywidualnie rozpatrywane przez Salon.
 3. Wizyty należy odmawiać do 24 godzin przed umówionym terminem Zabiegu poprzez kontakt telefoniczny na nr Salonu 510-933-994, bądź Facebook: https://www.facebook.com/RosePlaceBeautyAndNails 
 4. Dobę przed umówioną wizytą Klient otrzymuje smsa przypominającego z systemu. PROSIMY NIE ODPOWIADAĆ NA TĘ WIADOMOŚĆ. W treści smsa jest podany kontaktowy do Salonu. Wizyty odwołane za pomocą odpowiedzi na tę wiadomość nie będą brane pod uwagę.
 5. Nowi Klienci zobowiązani są do wpłaty zadatku 50% wartości ceny usługi w ciągu 24 godzin od momentu rezerwacji terminu. Brak wpłaty powoduje anulowanie wizyty.
 6. Istnieje możliwość przesunięcia wizyty na inny termin, jeśli salon zostanie poinformowany o tym fakcie 48 godzin przed, zadatek przechodzi na kolejną wizytę.  Dopuszczamy jedną zmianę terminu. Jednakże w przypadku chęci odwołania wizyty – zadatek przepada.
 7. Klienci, którzy od 3 miesięcy nie korzystali z usług Salonu również są zobligowani do wpłaty zadatku na poczet umówionej wizyty. 
 8. W okresie przedświątecznym (Wielkanoc, Boże Narodzenie), rezerwacja terminu następuje tylko po wpłaceniu zadatku w wysokości 50% ceny planowanej usługi i dotyczy to wszystkich Klientów.

§9

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów w terminie do 7 dni od jego wykonania. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w salonie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje składa się w formie pisemnej, bądź osobiście w Salonie. Wskazane jest dołączenie dokumentacji zdjęciowej. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni.
 3. W przypadku uznania reklamacji, salon zobowiązuje się do możliwie jak najszybszej poprawki. 
 4. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony  z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w odpowiedniej wysokości. 
 6. Wszelkie spory powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 7. Do reklamacji nie uwzględniamy uszkodzeń mechanicznych.

§10

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów na jakie powołuje się Salon lub Pracownicy.
 2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. 
 3. Wszelkie spory wynikające ze Świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 27.12.2021 roku.